Osatyökykyisten työllistäminen-hanke OSTY

Osatyökykyisyyden määritelmä on kaikkea muuta kuin yksiselitteinen. Osatyökykyiset eivät ole yhtenäinen ryhmä, vaan moninainen joukko ihmisiä, joiden työkyvyn aste ja sen päivittäinen vaihtelu ovat kaikilla erilaisia. Osatyökykyinen-termiä käytetään kuvaamaan ihmistä, jonka työkyky on alentunut esimerkiksi sairauden vuoksi. 

Osatyökykyisillä on vaikeuksia työllistyä. Yhtenä syynä pidetään vallalla olevia stereotypioita, joiden mukaan osatyökykyisen oletetaan olevan täysin työkyvytön ja sairastavan paljon. Kuitenkin henkilön, jolla on työkykyyn osittain vaikuttava sairaus, ammattiosaamiseen sairaus harvoin vaikuttaa. Harmillisesti osatyökykyiset saattavat rajoittaa omia työnsaantimahdollisuuksiaan sisäistetyllä stigmalla eli identifioitumalla yleiseen käsitykseen osatyökykyisten täydellisestä työkyvyttömyydestä. 

Osatyökykyisten työllistäminen OSTY-hanke keskittyy osatyökykyisten, jotka kärsivät näkymättömistä oireista, kuten neurologisista tai long covid-oireista, työllistämiseen. Hankkeen kohderyhmällä on työkykyä yli 50 prosenttia. Oireiden näkymättömyys on tälle ryhmälle samanaikaisesti etu ja haaste. Etuna on, että osatyökykyisyys ei ole rekrytointitilanteessa nähtävissä eikä se siltä osin heikennä työllistämismahdollisuuksia tai aseta työyhteisössä epäyhdenvertaiseen asemaan.  Haasteena on, ettei työelämässä oleva osatyökykyinen välttämättä saa työyhteisöltä sitä tukea, jota hän tarvitsisi työkykynsä säilyttämiseksi. Osatyökykyinen ei menetä ammatillista pätevyyttään, vaikka esimerkiksi kipukohtaukset heikentäisivät ajoittain työkykyä. Työelämän joustot, esimerkiksi etätyö, joustava työaika ja osa-aikaisuus, ovat tarpeellisia keinoja ylläpitämään osatyökykyisten työssäjaksamista, työn tekemisen mahdollisuuksia ja työkykyä. 

Hankkeen tavoitteena on auttaa kohderyhmään kuuluvia osatyökykyisiä työllistymään vahvistamalla kyvykkyyden kokemusta, sillä kyvykkyyden kokemuksen heikentyminen voi huonontaa osatyökykyisen työllistymismahdollisuuksia. Jos työelämässä ei tunnisteta kohderyhmän tarpeita, on mahdollista, että osatyökykyisestä tulee täysin työkyvytön. 

Työnantajien kokemaan työntekijäpulaan osatyökykyisten työllistäminen on mahdollisuus saada taitavaa ja ammattitaitoista työvoimaa, kun huomioidaan kokonaisvaltaisesti osatyökykyisen tarpeet.
Hankkeen kohderyhmänä ovat ICT-alan työnantajayritykset. OSTY-hankkeessa vaikutetaan työnantajien mielikuviin, stereotypioihin ja vallalla oleviin vinoumiin nostamalla osatyökykyisten työllistämisen vaikuttava osaaminen ja hyöty esille. Osatyökykyinen saattaa olla yrityksen tarpeisiin täsmätyökykyinen – juuri sellainen, mitä yritys tarvitsee. 
 

Hankkeessa kehitetään malli tukemaan kohderyhmän osatyökykyisten työllistämistä. Mallia kehitetään yhdessä työpajoissa yhteistyökumppaneiden kanssa. Osatyökykyisiä työnhakijoita valmennetaan vahvistamalla heidän kyvykkyytensä tuntemusta ja keskittymällä heidän osaamisensa esille tuontiin.
Hankkeen viestintä panostaa oikaisemaan vallalla olevia mielikuvia, stereotypioita ja vinoumia kipuoireista kärsivien osatyökykyisten osalta.  

Osatyökykyisten työllistäminen OSTY-hankkeen rahoitus on ESR+-tukirahaa Euroopan Unionin osarahoittamana. Hanketuki on toimintalinjalta 4 (4.1. Polkuja töihin) ja sen toimintakausi on 11/2023 – 10 / 2026.

Scroll to Top